Email Service

E-Basic
5GB Dung Lượng
5 Email
POP3/SMTP/WebMail
Thống kê lưu lượng
E-Standard
10GB Dung Lượng
10 Email
POP3/SMTP/WebMail
Thống kê lưu lượng
E-Professional
20GB Dung Lượng
25 Email
POP3/SMTP/WebMail
Thống kê lưu lượng
E-Silver
50GB Dung Lượng
100 Email
POP3/SMTP/WebMail
Thống kê lưu lượng
E-Gold
100GB Dung Lượng
200 Email
POP3/SMTP/WebMail
Thống kê lưu lượng