Resseller Linux

Linux RH-1
5.000 MB Dung lượng
50 GB Băng thông
Không giới hạn Số lượng tài khoản
WHM/Cpanel 11 Hệ thống quản lý
Linux RH-2
10.000 MB Dung lượng
120 GB Băng thông
Không giới hạn Số lượng tài khoản
WHM/Cpanel 11 Hệ thống quản lý
Linux RH-3
20.000 MB Dung lượng
300 GB Băng thông
Không giới hạn Số lượng tài khoản
WHM/Cpanel 11 Hệ thống quản lý
Linux RH-4
40.000 MB Dung lượng
500 GB Băng thông
Không giới hạn Số lượng tài khoản
WHM/Cpanel 11 Hệ thống quản lý