Hosting Windows

W-Lite
500 MB Dung lượng
10 GB Băng thông
0 Tên miền gián tiếp
Không giới hạn Alias domain, MSSQL
W-Basic
01 GB Dung lượng
25 GB Băng thông
01 Tên miền gián tiếp
Không giới hạn Alias domain, MSSQL
W-Business
10 GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
07 Tên miền gián tiếp
Không giới hạn Alias domain, MSSQL
W-Enhanced
02 GB Dung lượng
50 GB Băng thông
02 Tên miền gián tiếp
Không giới hạn Alias domain, MSSQL
W-Premium
03 GB Dung lượng
200 GB Băng thông
05 Tên miền gián tiếp
Không giới hạn Alias domain, MSSQL